“Msio halisi” katika Biblia Law 24:10 ni nini?

Januari 20, 2022
“Msio halisi” katika Biblia Law 24:10 ni nini?

Je! ni ?Isrealitish? katika Biblia Law 24:10

Ni mara chache sana mimi huvutiwa na mafundisho katika Israeli, isipokuwa yanapofundisha kuhusu katazo la Biblia dhidi ya Israeli kuoa watu wa mataifa mengine. Kwa ujumla, ninawaona kwa kushangaza kwa uhakika.

Pia ninaona msukumo dhidi yao wa wale wa Israeli wanaopenda kutafuta visingizio vya kutotii sheria ya MUNGU.

Mojawapo ya hoja yao kuu ya ubishi ni kwamba Waisraeli walipotoka Misri wakati wa Kutoka, walikuwa na watu wengi wasio Waisraeli, labda Wahamu wengi pamoja nao. Kwa hivyo, wapinzani hawa wanadai kuwa Israeli ni taifa mchanganyiko. Kwa hiyo, marufuku yoyote dhidi ya ndoa mchanganyiko itakuwa batili, wanapenda kufikiria.

Ukweli kwamba Israeli walitoka na watu wa mataifa mengi katikati yao, halina ubishi lakini hakuna mahali popote kwenye Biblia ambapo MUNGU anahimiza ndoa mchanganyiko. Ingawa ni dhahiri kwamba Israeli walikuwa wamedhoofika, mara nyingi walipuuza sheria za MUNGU.

MUNGU anakubali kwamba kunaweza kuwa na wageni wanaoishi kati ya Israeli, lakini wanapaswa kutii sheria za MUNGU kwa usawa. Hilo lingemaanisha pia kwamba wasishiriki katika ndoa iliyochanganyikana na Israeli.

What is an "Israelitish" in the Bible Lev 24:10 is about the proabition against mixed marriage

Sijawahi kuona mtu yeyote akifundisha kuhusu ndoa mchanganyiko kabla ya kutumia mistari hapa chini. Ninaweza kuelewa kwa nini. Kwa sababu mimi, kwa muda mrefu, sikuelewa maana ya neno Muisraeli. Siku zote nilidhani kwamba kama katika neno, ?Myahudi?, Mwisraeli ana maana ya uwongo, au si halisi. Niligundua ni kinyume chake.

Neno hili linapatikana mara sita katika Biblia. Mara tatu katika Mambo ya Walawi na mara tatu katika Hesabu. Siwezi kufikiria ni kwa nini wafasiri wa Kiingereza wa KJV walitumia neno hili na mbaya zaidi, neno hilo lilijitokeza katika tafsiri zingine za Septuagint pia. Lakini nasikitika, hakuna kati ya hayo ambayo ni mada ya chapisho hili.

Lakini tuchukue mstari ufuatao kama mfano.

Mambo ya Walawi 24:10 Kisha akatoka mwana wa mwanamke Mwisraeli, naye alikuwa mwana wa mwanamume Mmisri kati ya wana wa Israeli. Nao wakapigana kambini, mmoja wa mwanamke Mwisraeli na yule mwanamume Mwisraeli.

Hii ni mara ya kwanza kwa neno hilo kutokea katika Biblia. Lakini katika mstari unaofuata, tumeweka wazi kwamba mwanamke huyu alikuwa binti halisi wa Israeli, kutoka kabila la Dani. Kwa hivyo yeye ni kibaolojia, na Mwisraeli wa rangi. Jamii yake ilikuwa Israeli. Neno ?Muisraeli? inaweza kuwa alipendelewa na MUNGU ili kuonyesha kwamba ingawa Mwisraeli alifunga ndoa iliyochanganyika na watu wa mataifa, kinyume na sheria ya MUNGU. Kwa maana hiyo, yeye si halisi.

Mwasherati ni Mwisraeli wa damu lakini ni mchafu sana kwa MUNGU

Aliolewa na mwanamume Mmisri na akazaa mtu wa rangi tofauti, vinginevyo, alizaa mwana haramu. Ona uthibitisho kwamba mwanamke huyo ni wa kabila ya Israeli, kutoka kabila la Dani.

Mambo ya Walawi 24:11 Na mwana wa mwanamke Mwisraeli akaliita jina hilo -- akalaani. Wakampeleka kwa Musa. Na jina la mama yake aliitwa Shelomithi, binti Dibri, wa kabila ya Dani.

Kwa hiyo kama MUNGU aliwaambia Israeli, mataifa kwa kawaida humchukia na kutamani tu kugeuza mioyo yetu mbali na YEYE. Kwa hiyo mtu wa mataifa akafanya kama ilivyotarajiwa, akapigana na Mwisraeli na akamlaani MUNGU. Kamwe hawatamtumikia MUNGU wa Israeli bali watashikamana na miungu yao pekee. Lakini bila shaka, huo ni uvumi tu.

Mtu huyu, baba yake inaonekana alikimbia tu Misri pamoja na Israeli ili kutoroka kutoka kwenye janga ambalo MUNGU wa Israeli alikuwa akiwawekea huko Misri. Labda mke wake wa zamani alikuwa mzaliwa wa kwanza na aliuawa huko Misri au angeweza kupigwa na radi.

MUNGU aliamuru adhabu yake iwe kifo kwa kupigwa mawe. Na pia alibainisha kuwa hii inatumika kwa mzaliwa wa asili na pia mgeni.

Mambo ya Walawi 24:16  Na yeye alitajaye jina la Bwana na afe; awe mgeni au mzalia, na afe kwa ajili ya kulitaja jina la BWANA.

Je! ni ?Isrealitish? katika Biblia Mambo ya Walawi 24:10 ni katazo la ndoa mchanganyiko

Lakini sasa tunafikia hali nyingine ya ndoa iliyochanganyika na Israeli. Wakati huu tu jinsia ya wakosaji inabadilishwa. Waisraeli ni mwanamume na mataifa ni mwanamke. Kuna baadhi ya watu katika Israeli wanapenda kusema kwamba wewe ni vile baba yako alivyo. Lakini Biblia inaweka wazi kabisa kwamba pasiwe na kuchangamana na watu wa mataifa, iwe mwanamume au mwanamke. Tunasoma yafuatayo.

Hesabu_25:1-5  Israeli wakakaa ugenini huko Satini, nao watu wakajitia unajisi kwa kuzini na binti za Moabu. Wakawaita kwenye dhabihu za sanamu zao; watu wakala katika dhabihu zao, wakaabudu sanamu zao. Na Israeli wakajiweka wakfu kwa Beel-fegori; na Bwana akawakasirikia sana Israeli. Bwana akamwambia Musa, Watwae wakuu wote wa watu, ukawafanyie mifano ya hukumu kwa Bwana mbele ya jua; na hasira ya Bwana itaondoka juu ya Israeli. Musa akawaambia kabila za Israeli, Mwueni kila mtu rafiki yake aliyewekwa wakfu kwa Beel-pegori. 

Israel inaishi kulingana na msemo ni jinsi mambo yanavyobadilika ndivyo yanavyozidi kubaki vile vile. Tazama matokeo ya kutisha ambayo yalikuja juu ya Israeli maelfu ya miaka iliyopita. Wanaisoma katika neno la MUNGU. Lakini bado wanafanya hivyo hadi leo.

Wakati huu mwenye hatia ni mtu wa Israeli

Tunasoma yafuatayo:

Hesabu_25:6  Na tazama, akaja mtu mmoja wa wana wa Israeli, akamleta nduguye kwa mwanamke Mmidiani mbele ya Musa, na mbele ya mkutano wote wa wana wa Israeli; nao walikuwa wakilia mlangoni pa hema ya kukutania.

Tunaona kwamba mkosaji huyu ni wa wana wa Israeli waliopotoka katika mstari wa kwanza. Lakini ikiwa tumekosa, inasema katika mstari wa nane hapa chini kwamba anaitwa mwanamume Mwisraeli kama mwanamke aliye juu aliitwa mwanamke wa Kiisraeli. Mbio zake zimethibitishwa katika mstari wa kumi na nne hapa chini.

Hesabu_25:14  Basi jina la yule mwanamume Mwisraeli aliyepigwa, ambaye alipigwa pamoja na mwanamke wa Midiani, aliitwa Zambri mwana wa Salmoni, mkuu wa nyumba ya kabila ya Simeoni.

Lakini tuchunguze Hesabu_25:1-5 kwa undani zaidi na uone jinsi uovu huu unavyotokea. Israeli walikuwa wanakaa katika sehemu iitwayo Sattin. Inavyoonekana, hii ilikuwa inapakana na Moabu. Tafsiri niliyoitumia kwa hii ni Septuagint (Brenton) nayo inasema a-whoring, lakini tafsiri zingine zinatumia kahaba au uasherati. Ni kitu kimoja; wanaume wa Israeli walikwenda kwa wanawake wa Moabu ili kufanya ngono.

Tofauti na KJV na matoleo mengine, Septuagint inatanguliza maneno, ?Wanajisifu wenyewe?. Kibiblia huko ni kupita tu mipaka ambayo MUNGU ameiweka. MWENYEZI MUNGU alikwisha kuwaamuru wasiwaoe wanawake wa kigeni wala wanaume. Kwa njia, katika Biblia kufanya mapenzi na mwanamke ni sawa na kumuoa.

Je! ni ?Isrealitish? katika Biblia Law 24:10 inajibu swali la tatizo la Uasherati katika Israeli

This time I am going a little bit out of character by using man?s definition of profane. The dictionary says the word is a Verb. It means: ?treat (a sacred place or thing) with violent disrespect; violate. E.g. "more than 300 graves were desecrated". As an example, we read the following.

1Kor_6:18  Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake; bali yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe.

Lakini huko nyuma kambini, inaonekana, sio kila mtu alikuwa akifanya hivi. ( Hes. 25:6 ) anasema watu walikuwa wakilia kwenye mlango wa hema ya ushuhuda. Wanajua kwa hakika kwamba ghadhabu ya MUNGU inakuja juu ya Israeli kwa kile walichosikia watu hawa wa Israeli walikuwa wanafanya huko Moabu. Hawataki hasira ya MUNGU iwe juu yao. Ukweli wa kutisha unafupishwa.

Hesabu_25:1-5 Wakawaita kwenye dhabihu za sanamu zao; watu wakala katika dhabihu zao, wakaabudu sanamu zao. Na Israeli wakajiweka wakfu kwa Beel-fegori; na Bwana akawakasirikia sana Israeli. Bwana akamwambia Musa, Watwae wakuu wote wa watu, ukawafanyie mifano ya hukumu kwa Bwana mbele ya jua; na hasira ya Bwana itaondoka juu ya Israeli. Musa akawaambia kabila za Israeli, Mwueni kila mtu rafiki yake aliyewekwa wakfu kwa Beel-pegori. 

Kwa hiyo, MUNGU alituambia tukichanganyika na mataifa watatufundisha kumchukia. Na watakuhimiza kuiabudu miungu yao. Hilo ndilo hasa lililotokea. Pia, mchanganyiko wa uasherati wako pia utamchukia MUNGU wa Israeli na Israeli kwa ujumla.

Unaona hata leo kwamba sambamba ni kweli. Washirika wa mataifa daima wanamchukia MUNGU wa Israeli. Siku zote wataitambulisha miungu yao na kuwafundisha Israeli kumchukia MUNGU wa Israeli na Israeli. Bidhaa ya mchanganyiko huu itafanya vivyo hivyo kila wakati. Na sisemi kwamba hii ni ya ulimwengu wote. Najua wachache wa wazao hawa watatoa kura yao pamoja na Israeli na kwenda kinyume na nusu yao ya mataifa. Watu wa mataifa leo wanaweza kushirikiana nawe kwa manufaa ya kifedha au kijamii. Lakini usidanganywe, wanakuchukia sana, kwa sababu tunasoma yafuatayo.

Hes 25:18  Kwa maana wanawachukia ninyi kwa udanganyifu, kwa mambo mengi waliyotumia kuwadanganya kupitia Peori, hata kupitia Kozbi, binti mkuu wa Midiani, dada yao, ambaye alipigwa siku ya msiba kwa ajili ya Peori. 

Finehasi mwana wa Eleazari

Madhara yake ni makubwa. Finehasi mwana wa Eleazari alitekeleza hukumu kwa niaba ya MUNGU. Kwa wakati huu, ikiwa unajikuta kidogo, unapaswa kuacha kusoma. Lakini ingawa tafsiri za KJV na nyinginezo zitakuambia kwamba alimchoma mkuki tumboni, zinajaribu tu kuwa sahihi kisiasa. Tafsiri zingine zitasema tumbo la uzazi huku zingine zikisema sehemu za siri. Ndio kweli, alimrusha kwenye tundu la uke. Sio tumbo kama wengine wangependa uamini.

Hesabu_25:8  Naye Finehasi, mwana wa Eleazari, mwana wa Haruni kuhani, alipoona hayo, akainuka kutoka katikati ya mkutano, akashika mkuki mkononi mwake, akaingia ndani akamfuata yule Mwisraeli chumbani, akawatoboa wote wawili. kupitia, Mwisraeli mwanamume, na mwanamke tumboni mwake; na tauni ikazuiliwa katika wana wa Israeli.

Itikio la watu wengi leo lingekuwa kumwona Finehasi mwana wa Eleazari kuwa mtu mwovu mwovu. Lakini sivyo MUNGU wa Israeli anavyolichukulia jambo hili. Kati ya wakati huo na sasa watu wa mataifa wamefikia hila zao za zamani. Alikuwa anatumia uke wake wa watu wa mataifa kuwaharibu wana wa Israeli na kuwaacha wamwabudu mungu wao na kumwacha MUNGU wa Israeli. hii inaonekana kuwa ya kawaida? Ndiyo, ulinganifu huohuo unaonekana leo.

Lakini hivi ndivyo MUNGU alijibu tukio hili. Akimzungumzia Finehasi mwana wa Eleazari, MUNGU alisema:

Hesabu_25:12-13 Sema hivi! Tazama, nafanya naye agano langu la amani; na litakuwa agano la ukuhani wa milele kwake, na kwa uzao wake baada yake, kwa sababu alikuwa na wivu kwa ajili ya Mungu wake, na kufanya upatanisho kwa ajili ya wana wa Israeli.

Mtu anaweza kuangalia hili na kuamini kwamba mbegu hapa inarejelea uzao wa kibiolojia wa Finehasi. Hiyo si lazima iwe hivyo.

Finehasi ni Mwisraeli mwenye bidii ya kutii Sheria za MUNGU

Phinehas exemplify what is an ?Isrealitish? in the Bible Lev 24:10. He is not an "Israelitish". H is a true son of Israel who is zealous to obey the laws of GOD. Let us carefully examine some aspects of this verse from the Bible Itself:

Ufafanuzi wa BDB: Mbegu (H2233)
1 e) ya ubora wa maadili 1e1) mtendaji wa haki
(kwa mfano)

Uzao wa Finehasi kimsingi ni Waisraeli wowote wanaofanana naye na wana bidii ya kutii neno la MUNGU.

Ufafanuzi wa Thayer: Zealous(H7065)
1) kuwaka kwa bidii 1a1) kwa maana nzuri, kuwa na bidii katika
kutafuta mema 1b) kutamani kwa dhati, fuata 1b2) exert moja?s
nafsi kwa ajili ya moja (ili asing'olewe kwangu)

Finehasi ni picha ya wale Waisraeli ambao hawatakubali MUNGU ang'olewe kutoka kwao, kwa sababu ya tamaa na uasherati, hasa na wanawake wa kigeni au wanaume. Hilo ni agizo la MUNGU kwamba msifanye.

Jambo moja Muhimu sana

Swali la nini ?Isrealitish? katika Biblia Law 24:10 inaleta tahadhari muhimu. Kuna watu wengi wa kishetani wa Israeli huko nje. Ikiwa unafikiri unaweza kupotosha utafiti huu na kutenda kulingana na tamaa yako mbaya, natumaini nguvu kamili ya haki ya mataifa itashuka juu yako.

Kuna tofauti kubwa kati ya wakati wa Finehasi na sasa. Wakati huo Finehasi, MUNGU wa Israeli alikuwa mfalme wetu. Kitaalamu yeye ni mfalme juu ya mataifa yote pia. Hata hivyo, YEYE kamwe hakuchagua kuwaongoza lakini hatimaye atawahukumu kwa niaba yetu.

Sasa ni tofauti. MUNGU wa Israeli, kwa hekima YAKE, amewaweka watu wa mataifa. Tuko chini ya utumwa wao. Tutakuwa chini ya hali hiyo hadi ATAKAPOTUFUNGUA na kuwahukumu. Wakati huo huo, YEYE ametuamuru kutii sheria zao. Ambazo zimetoka KWAKE. Kwa hiyo, Israeli ukitenda uovu mataifa watakuweka chini ya haki yao na wewe pia utakuwa chini ya haki ya MUNGU.

Ni Mataifa gani wanaweza kupata Wokovu?

SIASA ZA MWISHO

Tafadhali tufuate na utupende:
Bandika Shiriki
RSS
Fuata kwa Barua Pepe
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
Instagram
swSwahili