Edomu sio Mzungu bali watu wote ambao hawajaokoka

Edomu sio Mzungu bali ni watu wote ambao hawajaokoka duniani. Wengi katika jamii inayoitwa watu weusi wanafikiri Esau ndiye Mzungu. Huenda hili lilitokana na ushawishi wa jumuiya ya Waisraeli wa Kiebrania. Wasomi wa Biblia huichukulia Biblia kama vile wangefanya kitabu chochote kilichotungwa na wanadamu. Lakini tunajua kuhusu Esau kupitia Biblia. Kwa hiyo, uchunguzi wowote wa utambulisho wake lazima uje kupitia maandishi ya Biblia na si popote pengine. Biblia inasema kuhusu Esau:

Mal_1:3 Na Esau nalimchukia, nikaiweka mipaka yake iwe ya kutoweka, na urithi wake uwe watu wa nyikani. 

Hii ndiyo lugha ya hukumu. Kando na gharika ya siku za Nuhu, kuna wakati mwingine mmoja tu ambapo MUNGU huwahifadhi wanadamu kwa ajili ya maangamizi makubwa. Ni dhahiri hapa kwamba MUNGU anahifadhi hukumu kwa ajili ya sehemu ya wanadamu ambao YEYE anawafananisha kama Esau/Edomu. ANAMchukia Esau na amekusudia kutoweka kwake wakati ujao.

Kulingana na Biblia, Edomu si mzungu bali alichangamana na watu wote ambao hawajaokolewa

Lugha ya (Ufu 13:16) ni ile ya siku za mwisho. Kwa sababu tunasoma yafuatayo.

Ufu_13:16 Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, au katika vipaji vya nyuso zao;

Hapa tuna marejeleo ya wanyama. lakini kiumbe cha mwisho ni Shetani. Anawafanya wanadamu wote kupokea alama yake. Wote kwa hakika ni mali yake. Lakini tunaona jinsi kila mtu anafunikwa: wadogo kwa wakubwa, matajiri na maskini, walio huru kwa watumwa.

Hebu tuunge mkono kidogo kubainisha jambo ambalo huenda umekosa. Hebu tulinganishe Ufu_13:14 kati ya toleo la KJV na lile la tafsiri ya Septuagint.

Ufu 13:14 Naye akawadanganya wakaao juu ya nchi kwa ishara alizopewa kuzifanya mbele ya yule mnyama; akiwaambia wakaao juu ya nchi wamfanyie sanamu yule mnyama, aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. (Biblia ya King James)

Hii inatumika kukudanganya kwa kusema Shetani anaudanganya Ulimwengu kwa ujumla. Lakini tafsiri ya Septuagint inasema kinyume.

Ufu_13:14 Na anawapotosha walio wangu, hao wakaao juu ya nchi, kwa ishara alizopewa kuzifanya kabla ya yule mnyama, akiwaambia wakaao juu ya nchi wamfanyie sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, akaishi. (Septuagint)

Ungekosa ukweli kwamba MUNGU alisema Shetani hata anapotosha?watu WAKE?. Watu wa MUNGU ni nani hasa? WATU WAKE ni watu wa Israeli aliowawekea agano. MUNGU husimamia Israeli wote, wema, wabaya, na wasiojali. Israeli kwa pamoja wanaitwa Wana wa ufalme. Bila shaka, waovu watatozwa hukumu juu yao tunaposoma.

Mat_8:11-12 Nami nawaambia ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao watalala pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Lakini wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje; huko kutakuwa na kilio na kusaga meno.

Bila shaka, wale wanaokuja kutoka mashariki na magharibi wanaweza tu kuwa wazuri wa watoto wa ufalme. Si Wakristo na Mataifa. Kwa hiyo, Shetani atasababisha wote, kutia ndani baadhi ya watoto wa ufalme kuwa na alama ya mnyama. Sasa tuna uwazi kwamba Shetani aliwadanganya wanadamu wote pamoja na watu wa Israeli. Ndogo, kubwa, tajiri, maskini, huru, na mtumwa.

Lakini je, kutakuwa na watumwa siku ya hukumu?

Ndiyo, kutakuwa na wale wanaohesabiwa kuwa watumwa siku ya Hukumu. Wacha turudi nyuma Ufu_13:16. Ni wapi tulikutana na neno?dhamana?. wakipokea alama katika mkono wao wa kulia, au vipaji vya nyuso zao: Watu hawa bila shaka ni wa Shetani. Lakini neno katika muktadha huu linaweza tu kurejelea watu wa Israeli. Hebu tupate ufafanuzi zaidi kutoka kwa kamusi ya Thayer.

Ufafanuzi wa Thayer:
1) mtumwa, mtumwa, mtu wa hali ya utumishi
1a) mtumwa
1b) kwa njia ya sitiari, mtu anayejitoa kwa ajili ya mwingine?
1c) kujitolea kwa mwingine kwa kutojali maslahi ya mtu binafsi
2) mtumishi, mtumishi

Kwa hiyo kwa wana wa Israeli, ninyi ni watumwa, mtakubali au la. Mnaishi kwa kumtii bwana wenu watu wa mataifa. BWANA, MUNGU wa Israeli, anakuona kama watumwa katika ulimwengu huu. Kwa sababu hii, HE anapaswa kusema yafuatayo:

Isaya_14:3 Na itakuwa katika siku hiyo Bwana atakupumzisha na huzuni yako, na ghadhabu yako, na ugumu wako utumwa ambayo mliitumikia kwa ajili yao.
Ezekieli_34:27 Na miti iliyo katika nchi tambarare itazaa matunda yake, na ardhi itatoa nguvu zake. Na watakaa katika nchi yao kwa kutumainia amani. Nao watajua ya kuwa mimi ndimi BWANA katika kuuvunja mnyororo wa nira yao; nami nitawaokoa kutoka katika mkono wa wale wanaowapunguza utumwa.

Israeli imeondolewa kutoka kwa utumwa wa gumzo lakini hali yao bado haijabadilika

Wacha tuangalie takwimu kadhaa kuhusu Israeli iliyotawanyika huko USA.

 • Idadi ya Watu Marekani: milioni 329.5 (2020) Benki ya Dunia
 • Asilimia ya Nyeusi milioni 41.99 (2019) 13% ya jumla ya watu
 • Takwimu Muhimu:
 • Asilimia ya watu walio gerezani au jela ambao ni Weusi: 40% +
 • Kiwango cha kufungwa kwa Wamarekani Weusi dhidi ya Wazungu: 2,306 dhidi ya 450 kwa kila 100,000 +
 • Asilimia ya watu wanaotumikia maisha, maisha bila parole, au ?maisha halisi? sentensi ambao ni Weusi: 48% +
 • Kiwango cha kukamatwa kwa Wamarekani Weusi dhidi ya Wazungu: 6,109 dhidi ya 2,795 kwa kila 100,000. +
 • Idadi ya waliokamatwa kwa Wamarekani Weusi katika 2018: milioni 2.8 +
 • Asilimia ya watu walio katika kipindi cha majaribio au parole ambao ni Weusi: 30% +

Hii inanikumbusha negro maarufu. Aliwahi kusema utumwa wa Waamerika wa Kiafrika kwa karne nyingi unaweza kuwa "chaguo“. na zaidi alipendekeza yetu utumwa au utumwa ni wa kiakili, Yeye ni mwongo kwa sababu Biblia inasema vinginevyo:

Yer_30:10 Lakini wewe, usiogope! Ee mtumishi wangu Yakobo, asema BWANA. Wala usiogope hata kidogo, Ee Israeli. Kwa maana tazama, nitakukomboa kutoka katika nchi iliyo mbali, na uzao wako kutoka katika nchi ya uhamisho wao. Naye Yakobo atarudi, naye atastarehe, naye atazidishiwa mema yote, wala hapatakuwa na mtu anayeogopa.

Ikiwa mtu hayuko utumwani, basi hakutakuwa na haja ya kuokolewa. Kwa hiyo Israeli wako utumwani mpaka siku ya hukumu ambapo MUNGU atawaokoa.

Kwa nini aliitwa Esau na mama yake?

Kwa mtazamo wa MUNGU Edomu si Mzungu bali alifananishwa na watu wote ambao hawajaokolewa, wakiwemo wale wa Israeli watu WAKE. Hebu tumtembelee mwanamume Esau na asili yake. Hili linaweza kutufunulia kwa nini MUNGU anatumia tabia na asili yake kufananisha ubinadamu wote ambao haujaokoka. Alitajwa kwa mara ya kwanza katika Mwa 25:25.

Mwanzo_25:25 Akatoka yule mzaliwa wa kwanza mwekundu kabisa, na wa ngozi yenye manyoya. Akamwita jina lake Esau

Ni dhahiri hapa kwamba Rebeka alimwita Esau kutokana na tabia yake mbaya na yenye nywele.

nywele H8181 = kutoka H8175 kwa maana ya disheveling; nywele (kana kwamba zimetupwa au zinazopepesuka): – nywele (-y), X mbaya.

Neno la kwanza?Mwenye nywele? inapendekeza kitu disheveling kwamba anahisi mbaya kwa kugusa au sura mbaya au utunzaji mbaya. Pia mwitu na bila kufugwa.

Neno la pili H6215 ina maana ya nywele.

BDB Maana: Esau (H6215) =mwenye nywele
Inavyoonekana, fomu ya kishiriki cha passiv cha H6213 kwa maana ya asili ya kushughulikia; mbaya (yaani, kujisikia kwa busara); Esau, mwana wa Isaka, pamoja na uzao wake: – Esau.H6215

Kwa nini Esau amempa jina Edomu?

Esau kwa asili alikuwa mtu wa nje. Alirudi kutoka kwa safari ya kuwinda akiwa na njaa.

Mwanzo_25:30 Esau akamwambia Yakobo, Niruhusu nionje mchuzi huu wa manukato, maana nimeshindwa; kwa hiyo jina lake aliitwa Edomu.
Mwanzo_25:31 Yakobo akamwambia Esau, Nipe leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza.
Mwanzo_25:32 Esau akasema, Tazama, mimi ni karibu kufa, na haki hii ya mzaliwa wa kwanza itanifaa nini?
Mwanzo_25:33 Yakobo akamwambia, Uniapia leo kwa kiapo! Naye akamwapia kwa kiapo. Esau akampa Yakobo haki za mzaliwa wa kwanza.
Mwanzo_25:34 Yakobo akampa Esau mkate na mchuzi wa dengu. Naye akala na kunywa, kisha akaondoka akaenda zake. Naye Esau alidharau haki za mzaliwa wa kwanza.

Esau aliitwa Edomu kwa sababu ya kuwa tayari kuuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula cha maharagwe. Biblia inafafanua Israeli kuwa Wana wa Ufalme. Lakini watu hawa wanapendelea udogo wa maisha haya kuliko ufalme wa milele wa MUNGU.

Esau angefahamu agano ambalo MUNGU alifanya na babu yake Abrahamu. Ambayo ingemshukia kama mzaliwa wa kwanza kutoka kwa baba yake Isaka. Kwa hiyo angekuwa anafahamu mpango wa wokovu uliowekwa na MUNGU kupitia KRISTO. Mstari wake ungekuwa mnufaika wa mpango wa wokovu wa KRISTO. Kuwa na haki ya kuzaliwa ya kimungu na kuwa sehemu ya uzao huu mteule ilikuwa baraka kuu zaidi ambayo mtu yeyote angeweza kufikiria. Lakini Biblia inasema kuhusu Esau:

Ebr_12:16 kusiwe na mwasherati au mtu asiyemcha Mungu, kama Esau, ambaye kwa sehemu moja ya chakula alitoa haki yake ya mzaliwa wa kwanza.

Thayer Ufafanuzi: mtu mchafu (G952)
2a) isiyo na takatifu, ya kawaida,
2b) ya wanadamu, wasiomcha Mungu

Kwa hiyo, Esau ni mtu asiyemcha Mungu. Kisasa cha watu wote ambao hawajaokolewa.

Roho ya Edomu iliyodhihirishwa kwa watu wote wa leo wasiookoka si Mzungu pekee

Roho ya Esau inaonyeshwa na watu wa wakati wetu. Wengine wanapenda kutoa sura ya uchamungu lakini watakana uwezo wa MUNGU. Kwa hiyo, wanajali mambo ya kidunia: Raha, pesa, na wao wenyewe. Hawajali mambo ya MUNGU. Wokovu hauna faida kwao. Wanaishi kwa leo. Wao ni wa kishetani. Usipotoshe kamwe? tuko katika siku za mwisho! Tabia ya mwanadamu inadhihirisha hilo.

2 Tim 3:1-5 Lakini hii kujua! ya kwamba siku za mwisho kutakuwako nyakati za ghadhabu; kwa maana watu watajipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye majivuno, wenye kiburi, wenye kukufuru, wakipinga ushawishi wa wazazi, wasio na shukrani, wasio watakatifu, wasio na upendo, wenye uadui, washetani, wasio na kiasi, wasiopenda mema, wasaliti, wenye fujo, wanaodanganywa, raha kuliko marafiki wa Mungu; wenye sura ya uchamungu, lakini wakikana uwezo wake. Hata hawa waache!
Flp_3:19 Ambao mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, na utukufu wao ni katika aibu yao, ambao hufikiria mambo ya dunia.

Lakini wao ni kama mnyama na hawajali chochote kuhusu mambo ya kiroho. Hawafikirii mambo ya duniani tu, na MUNGU wao ni matumbo yao. Kwa hiyo, nadharia ya mageuzi inatawala wanadamu leo.

Ayubu_21:14 Kwa hiyo wao mwambieni Mungu, Ondokeni kwetu; kwa maana hatutaki kujuzi wa njia zako.
Ayubu_21:13 Na wanakamilisha kuwepo kwao kwa mambo mazuri, na katika sehemu nyingine ya Hadesi wanalala. 

Kwa hiyo wanaishi vizuri katika ulimwengu huu wa sasa; kwa hiyo, kuwepo kwao kunaishia kaburini. Hawatakuwepo katika umilele.

Edomu inawakilisha mahali, dunia nzima ya watu ambao hawajaokoka na si Mzungu pekee

Kwa wale wanaouliza kuhusu Edomu, wanafanya kosa zito. Wanafikiri kwamba Esau mtu anaweza kutumika kwa kubadilishana na Edomu. Kwa hiyo, wanasema Esau au Edomu ni mzungu. Esau wa asili alibadilika na kuwa taifa ?Edomu–mahali. Hili halikuwa jambo jepesi kwa sababu MUNGU alitoa sura nzima ( Mwa 36:1-43 ) ili kutekeleza hoja.

MUNGU anafanya muunganisho wa Esau mtu na Edomu kuwa mahali.

Mwanzo_36:1 Na hivi ndivyo vizazi vya Esau, yeye ni Edomu.

Sura inasimulia kwamba Esau alichukua wake Wakanaani/Wahamu (sababu zingine alizokuwa ametengwa na wazazi wake). Mali zake zikawa nyingi hivi kwamba nchi haikuweza kumtosha yeye na ndugu yake Yakobo. Akaondoka katika nchi ya Kanaani mpaka mlima Seiri. Hapa MUNGU anamkumbusha msomaji kwamba Mlima Seiri ni mahali panapowakilisha Edomu.

Mwanzo_36:8 Esau akakaa katika mlima wa Seiri. Esau, yeye ni Edomu.

Katika mstari wa 9 MUNGU anahusiana na vizazi vya Esau na kufanya uhusiano na Edomu mahali.

Mwa 36:9 Na hivi ndivyo vizazi vya Esau, baba wa Edomu katika mlima wa Seiri. 
Mwa 36:17 Na hawa ndio wana wa Reueli, mwana wa Esau -- mkuu Nahathi, mkuu Zera, mkuu Shammah, mkuu Miza. Hao ndio waliokuwa wakuu wa Reueli in nchi ya Edomu. Hao ndio wana wa Basemathi, mke wa Esau. 
Mwa 36:19 Hawa walikuwa wana wa Esau. Na hawa walikuwa wakuu wao. Hao ndio wana wa Edomu.

Kwa hiyo, yote haya ni Edomu. Kwa hiyo, Esau ndiye baba/mwanzilishi wa mahali pa Edomu.

Mwa 36:43 mkuu Magdiel, mkuu Zaphoi. Hao ndio wakuu wa Edomu, katika majengo katika nchi ya milki yao. Huyu ndiye Esau, baba wa Edomu.

Esau mtu anabadilishwa kuwa mahali paitwapo Edomu. Aliyechagua uzima huu kuliko ufalme wa MUNGU

Kuitambulisha Edomu kama taifa tu na si mtu

Mtu anaweza kubisha kwamba hadi sasa MUNGU hasemi waziwazi kwamba Edomu sio Mzungu kama watu wengi wangetaka kufikiria. Lakini kuna sehemu katika Biblia ambapo MUNGU anatamka bayana kwamba Edomu ni ulimwengu mzima ambao haujaokolewa. Kwa mfano.

Ezekieli_36:5 Kwa ajili ya hayo, Bwana MUNGU asema hivi; Hakika kwa moto wa ghadhabu yangu nimenena juu ya mataifa yaliyosalia, na juu ya Edomu yote; kwa maana walijitolea nchi yangu kuwa milki yao kwa furaha, maisha yasiyo na heshima, na kuangamiza mateka.

isipokuwa waliokombolewa wa Israeli, ulimwengu wote ambao haujaokolewa ni Edomu. Pia, Ikiwa hawa Waisraeli wa Kiebrania wanataka kufikiri kwamba Edomu ni Mzungu, basi lazima tuchukulie kwamba Wachina na Wahindi, n.k. si Waedomu. Imani hiyo ingewafanya watu hawa wote kuwa salama kutokana na hukumu. Lakini Biblia inasema kwamba Edomu wote (ulimwengu ambao haujaokolewa) watahukumiwa na kuangamizwa.

Ezekieli_35:15 Kama vile ulivyoufurahia urithi wa nyumba ya Israeli, kwamba ulifutwa, ndivyo nitakavyokufanyia wewe. Kwa maana utakuwa jangwa, Ee mlima Seiri, na Edomu yote itaangamizwa kabisa. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu.

Hukumu ya Edomu-lugha ya siku ya hukumu

Biblia inatangaza kwamba mtu ambaye hajaokolewa anafananishwa na Edomu. Maagizo yake ni hakika.

Oba_1:10 Kwa sababu ya mauaji na dhuluma dhidi ya ndugu yako Yakobo, aibu itakufunika, nawe utahamishwa milele. Seiri, na Edomu yote itaangamizwa kabisa. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu.
Ezekieli_35:9 nitakufanya kuwa ukiwa wa milele, na miji yako haitakaliwa tena. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi BWANA.

Wenye dhambi kamwe hawafungiki Motoni bali wanaangamizwa Ushahidi Marekani ni Babeli wa Biblia

Tafadhali tufuate na utupende:
Bandika Shiriki

Toa Jibu

Barua-pepe haitachapishwa. Fildi za lazima zimetiwa alama ya *

RSS
Fuata kwa Barua Pepe
YouTube
Pinterest
Instagram
swSwahili