Zondaars worden nooit in de hel geïnterneerd, maar vernietigd

Zondaars worden nooit in de hel geïnterneerd, maar vernietigd. In religie is het een locatie in het hiernamaals. De plaats waar kwade zielen worden onderworpen aan bestraffend lijden,

Het concept van een bestraffende plaats van eeuwige verdoemenis voor zondaars heeft altijd deel uitgemaakt van het christelijke dogma.

Deze studie zal aantonen dat GOD niet is zoals de mens. HIJ interneert zondaars niet voor eeuwig met straf; HIJ vernietigt ze genadig voor altijd uit het bestaan. Het volgende vers vat dit feit samen.

Psa_101:8 In de ochtend doodde ik alle zondaars van het land; om alle wetteloosheid uit de stad van de HEER met de ban te slaan.

Een fysieke hel was een heidens concept van de Grieken en Romeinen. Ze brachten het over naar de christelijke religie. Door de eeuwen heen heeft geen van hun theologen en geleerden het in twijfel getrokken.

Het valse idee dat de mens een dubbele natuur heeft

De christenen beweren dat de mens een tweeledige natuur heeft. Hij heeft een fysiek lichaam en een spiritueel lichaam dat het lichaam overleeft nadat de levensadem het lichaam verlaat.

Maar niet zo zegt de Bijbel. De mens heeft een enkelvoudige natuur. Telkens wanneer de levensadem uit hem komt, houdt hij op te bestaan, behalve het levenloze lichaam dat in een graf is geïnterneerd. Hij heeft het niet overleefd door enige andere aard of consciëntieusheid. De "Tweede Dood" is waar zondaars worden vernietigd, niet geïnterneerd in de hel.

zondaars werden veroordeeld om uit te worden vernietigd het begin, niet geïnterneerd in Hell

We begrepen eerder uit de Bijbel dat GOD de mens naar zijn beeld schiep en hen testte in de tuin van Eden.

Gen_2:17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zult u niet eten; maar op welke dag je er ook van zou eten, tot de dood zul je sterven

Later vernamen we echter dat het hoofd van de mensheid, Adam, en zijn vrouw Eva de test jammerlijk niet doorstaan. Ze waren GOD ongehoorzaam en gehoorzaamden Satan. Daarom werd het oordeel over hen en hun generaties uitgesproken. De gevolgen voor de ongehoorzaamheid van Adam worden samengevat in de zin?tot de dood zul je sterven?

Tot de dood zul je sterven: wat betekent dat?

De voorwaarde "Tot de dood, je zult sterven' wordt meerdere keren herhaald in de boeken 'Genesis', 'Exodus', 'Leviticus' en 'Numbers'. We merken op dat Adam, hoewel ter dood veroordeeld, niet onmiddellijk stierf. Hij bleef in leven om verschillende generaties te zien. Daarom kon GOD hem niet fysiek ter dood hebben veroordeeld. Maar uiteindelijk stierf hij. Dus wat moeten we daarvan denken? De term betekent dat Adam en zijn generatie onderworpen zijn aan twee doden.

De eerste dood is wanneer de levensadem uit zijn lichaam komt en in het graf wordt gelegd. Daarom stierf Adam deze dood, de eerste dood. Hij had geen bewustzijn en had het niet overleefd door een andere natuur. Maar daarna komt er nog een dood op zijn pad. Dat leerden we in het volgende vers.

Rev_21:8 Maar voor de schuchteren, en ongelovigen, en zondigen, en degenen die weerzinwekkend zijn, en moordenaars, en hoereerders, en handelaars in drankjes, en afgodendienaars, en voor alle leugenaars, hun deel is in het meer brandt van vuur en zwavel, dat is de tweede dood.

Het is ?de meer brandt van vuur en zwavel, wat de tweede dood is.? Deze term komt vier keer voor in Openbaring. In de volgende twee verzen wordt de term verder uitgelegd als een ?Meer van vuur? of "meer brandend van vuur en zwavel”

Rev_20:14 En dood en Hades werden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede dode -- thij meer van vuur.
Rev_21:8 Maar voor de schuchteren, en ongelovigen, en zondigen, en degenen die weerzinwekkend zijn, en moordenaars, en hoereerders, en handelaars in drankjes, en afgodendienaars, en voor alle leugenaars, hun deel is inhet meer brandt van vuur en zwavel, dat is de tweede dood.

Daarom garandeert de "Lake of Fire" dat de zondaars nooit in de hel worden geïnterneerd, maar voor altijd worden vernietigd.

Andere bijbelverzen onderbouwen dit feit

Vrijwel elke uiting van het woord, ?vuur? door de HEER JEZUS verwijst hiernaar?Meer van vuur??de tweede dood beginsel. Bijvoorbeeld

Mat_3:12 waarvan hij de wan in zijn hand heeft, en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn koren bijeenbrengen in de voorraadschuur; maar het stro zal hij verbranden onuitblusbaar vuur.

Zelfs die genoemd door de apostel Paulus. Bijvoorbeeld:

2Th_1:8 in vuur van vlammen., straf geven aan degenen die God niet kennen, en aan degenen die het goede nieuws van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen;

In het boek 2Petrus staan nog meer voorbeelden, bijvoorbeeld:

2Pe_3:10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, waarin de hemelen door een luid geluid zullen voorbijgaan, en de elementen die door vuur worden vernietigd, zullen worden losgelaten; en de aarde en de werken daarop zullen worden verbrand.

Alle verwijzingen zijn naar de poel van vuur, ook wel de tweede dood genoemd. Op de dag des oordeels, de laatste dag, zal GOD deze aarde reinigen met extreem vuur. Dit zal het DNA van de zondige mens verdampen. Het zal ook de elementen vernietigen van de geschapen dingen die de mens heeft verdorven. Dit is waar Adam en zijn zondige generaties hun definitieve einde vinden. Gods herschepping van de Nieuwe Hemelen en Aarde zal hen niet langer herinneren.

Laten we illustreren hoe dit in het echte leven werkt

Laten we in plaats van Adam, die de tweede dood stierf, het geval van een andere man, koning David, van Israël beschouwen. Wij lezen:

2Sa 12:13 Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezondigd tegen de HERE. En Nathan zei tegen David: En de HERE, verwerp uw zonde, en gij zult niet sterven. 

Dit in context plaatsen. De profeet Nathan geeft een boodschap van GOD door aan koning David. Dit was nadat hij overspelige seks had gehad met de vrouw van een van zijn generaals. De vrouw raakte zwanger. Om de zwangerschap te verdoezelen, bedacht David een plan om die man te vermoorden en dat lukte. David had overspel gepleegd naast zijn vele andere zonden. Dit is een zonde waarvoor hij de doodstraf zou moeten krijgen. Het volgende vers demonstreert het.

Lev 20:10 En een man, een man die ooit overspel zou plegen met de vrouw van een man, of die ooit overspel zou plegen met een vrouw van zijn naaste, laat ze ter dood gebracht worden! de man die overspel pleegt en de vrouw die overspel pleegt.

We zien hier dat GOD de dood van David niet beval. GOD beloofde David dat hij niet zou sterven. Maar David stierf uiteindelijk. Maar GOD vergaf de zonden van David. hem te sparen uit de poel des vuurs - de tweede dood. Laat de apostel Paulus het uitleggen:

Akte 13:36 Want David, die inderdaad zijn eigen generatie had bijgestaan door de raad van God, viel in slaap en werd toegevoegd aan zijn vaderen, en zag verderf.

Daarom zouden koning David en al degenen die voorbestemd waren om te leven, overgaan van de dood naar het zijn met GOD in de geest.

De hel is slechts een creatie van de christenen. Zondaars worden vernietigd, niet geïnterneerd

Gedurende het grootste deel van de christelijke geschiedenis was het een axiomatisch voor het christelijke establishment dat degenen die ongered stierven, bewuste kwelling zouden ondergaan in een eeuwige hel. De Catechismus van de Katholieke Kerk stelt: “De leer van de Kerk bevestigt het bestaan van de hel en haar eeuwigheid. Onmiddellijk na de dood dalen de zielen van degenen die sterven in staat van doodzonde af naar de hel, waar ze de straffen van de hel ondergaan, "eeuwig vuur". (CCC 1035).

Maar dit heeft geen referentie in het hele Oude Testament. YESHUA en de Apostelen hebben dergelijke doctrines nooit genoemd. Daarom kan het alleen zijn ontstaan in de hoofden van de vroege christenen-Romeinen. Het is een overblijfsel uit de heidense mythologie. De vroege kerkvaders zoals Ignatius van Antiochië, Justinus de Martelaar, Tertullianus en anderen waren vastbesloten over de realiteit van een eeuwige hel

Wat de vroege kerk geloofde: de hel

De christenen wilden grijpen naar de boom des levens: redding

Het begon allemaal in de Hof van Eden. De levensboom? vertegenwoordigt het eeuwige leven. Alle mensen hunkeren naar het eeuwige leven (onsterfelijkheid). Maar sinds Adams zonde, werd het niet meer beschikbaar, zoals we het volgende lezen:

Gen_3:22 En God zei: Zie, Adam is geworden als een van ons, om goed en kwaad te kennen. En nu, opdat hij niet ooit zijn hand zou uitstrekken en van de boom des levens zou nemen, en zou eten, en in de eeuwigheid zal leven --
Gen 3:23 dat de HERE God hem uit het paradijs van de delicatesse heeft verdreven om de aarde te bewerken waaruit hij was genomen. 

Daarom nam GOD het eeuwige leven weg van de ongeredde mens. Er is voor hen geen mogelijkheid op het eeuwige leven. Daarna werd het erger omdat ze brieven van de apostelen zouden hebben gelezen.

Akte 5:31 Deze -- God, leider en bevrijder, verheven door zijn rechterhand, om bekering te schenken aan Israël en verlossing van zonden

U ziet dat de Romeinse christenen zouden begrijpen dat dit betekent dat YESHUA hen niet voorzag in berouw en verlossing van zonden. Zo formuleerden ze de “Vervangingshypothese”

Voordat de Romeinen de Israëlieten ontmoetten, geloofde hun mythologie dat ze na hun dood naar de onderwereld gingen. Zowel goede als slechte zielen, hoe dan ook. Ze geloofden dat de ergste van hen naar een plaats gingen die Tartarus heette, waar ze werden onderworpen aan eeuwige kwelling. Maar ze geloofden ook dat de betere in Elysium (Heaven) terechtkomen als ze eenmaal op de juiste manier zijn geïnitieerd en de vereiste vergoeding betalen. Overigens leert de katholieke kerk vandaag hetzelfde.

Maar toen de Griekse Romeinen-christenen de Israëlieten en hun Thora en de brieven van de apostelen ontmoetten. Ze lazen duidelijk deze verzen en wisten dat redding voor hen onmogelijk was. Hun bestemming was "de poel van vuur". Ze verstrengelden hun doctrines van het hiernamaals in hun nieuw gecreëerde christelijke religie.

De KJV Bijbel en de hel

Het woord "hel" wordt meestal gevonden in de KJV en zijn afgeleide vertalingen. Maar andere vertalingen gebruiken gewoonlijk de termen "Hades", "Sheol", en "Gehenna". Zonder enige autoriteit of voorrang beweert de KJV dat het de plaats is van de toekomstige straf?Gehenna? of ?Gehenna van vuur?.

Thayer-definitie:
1) De hel is de plaats van de toekomstige strafoproep ?Gehenna? of ?Gehenna van vuur?.

“Dit was oorspronkelijk de vallei van Hinnom, ten zuiden van Jeruzalem, waar het vuil en de dode dieren van de stad werden uitgeworpen en verbrand; een passend symbool van de goddelozen en hun toekomstige vernietiging.

Heb je dat gezien? De Thayer-definitie verzon zojuist de eeuwige? hel? van het woord "Gehenna." Dit geeft aanleiding tot het christelijke dogma van een fysieke en eeuwige hel. Maar de ?Gehenna? of ?Gehenna van vuur? is gewoon de Meer van vuur. Je ziet het verband in het volgende vers:

Marcus 9:43 En als uw hand u zou doen struikelen, hak hem dan af! Het is goed voor jullie om kreupel het leven binnen te gaan, in plaats van twee handen te hebben om uit te gaan in Gehenna, in het onuitblusbare vuur,

Het is duidelijk dat zondaars nooit in de hel worden geïnterneerd maar vernietigd

De Bijbel leert geen fysieke hel. Er zal geen hel zijn om hen voor eeuwig gevangen te houden. Maar wat zegt het over hun einde? De zondaars zullen niet meer bestaan na de dood of op de Dag des Oordeels. GOD bewerkstelligt dat door ze te vernietigen in de poel van vuur, zoals we eerder hebben besproken.
De christenen wisten dat hun einde vernietiging was, dus creëerden ze de hel als een laatste greep naar onsterfelijkheid

Eze_34:25 En Ik zal met hen een vredesverbond sluiten. En ik zal de woeste wilde dieren uit het land vernietigen; en zij zullen in de woestijn wonen en in de wouden slapen.

Om te begrijpen wie de wilde beesten in dit vers vertegenwoordigen, zou het nuttig zijn om mijn YouTube-video te bekijken wie is het wilde beest in de Bijbel. Maar simpel gezegd zijn het de heidenen die Israël onderdrukten.

Dit vers bevestigt GOD's plan om ZIJN verbond met hen te voltooien. (met Abrahams zaad) (Gn 15:8-18). Het was in het verleden al verordend; daarom moet HIJ het hebben over de voltooiing ervan. Dan volgt het plan om de Wilde beesten van het land. Dit is een goed moment om naar het woord te kijken?uitwissen?

Sterk? s (G853)
Van G852; onzichtbaar maken, dat wil zeggen (actief) consumeren (beclouden), of (passief) verdwijnen (vernietigd worden): - corrumperen, misvormen, omkomen, verdwijnen.

Daarom spreekt deze passage over vernietiging. Onthoud dat Vernietiging is een Engels woord. Dus, als je ervoor kiest om het woord te gebruiken?uitwissen? in plaats daarvan is dat wat het betekent: uit het zicht te rukken, uit het zicht te zetten, ongezien maken, laten verdwijnen, vernietigen, consumeren, onzichtbaar maken, dat wil zeggen (actief) consumeren, verdwijnen, vergaan, verdwijnen.

Dit is de oorzaak en het gevolg van de poel des vuurs. Dit is een vlam die zo heet is dat het de elementen van de aarde zelf doet smelten.

Een wereld zonder einde is onbijbels

Volg en vind ons leuk:
Speld delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

RSS
Volg per e-mail
YouTube
Pinterest
Instagram
nl_NLDutch