Een wereld zonder einde is onbijbels

Het idee van een wereld zonder einde is onbijbels. De algemene opvatting van de mensheid is dat deze wereld nooit zal eindigen, maar eeuwig zal voortduren. Zelfs voor degenen die beweren dat de Bijbel hun autoriteit is, zal er nooit een dag des oordeels zijn. Ze erkennen de realiteit van oorlog, catastrofes, opwarming van de aarde, ziektepandemieën, dood, enz. Maar ze geloven dat ze deze problemen op tijd zullen oplossen. De mensheid zal een glorieuze toekomst hebben die zich uitstrekt tot in de eeuwigheid zonder enige tussenkomst van GOD.

Waar kwam het onbijbelse idee van een wereld zonder einde vandaan?

Hoewel dit idee vals is, is er een schriftgedeelte in de bijbelvertaling dat het lijkt af te dwingen. Daarom moet dit schrift worden onderzocht. Er staat:

Isa_45:17 Maar Israel zal behouden worden in de HERE met een eeuwige redding: u zult niet beschaamd of verward worden in de wereld zonder einde.

Even terzijde: ik keek naar een YouTube-video van een van die talloze Hebreeuwse Israëlitische sektes. Blijkbaar wist de verteller er niets van NBG (Jesa_45:17) en biedt daarom een andere passage aan als bewijs dat GOD deze wereld niet kon beëindigen. Dit vers verschijnt als volgt:

Gen_9:15 En ik zal denken aan mijn verbond dat tussen mij en jou is, en tussen elke levende ziel onder alle vlees. En er zal niet langer het water zijn voor een vloed om alle vlees weg te vagen.

Zijn idee is even onecht. Hij beweerde dat GOD hier zegt dat HIJ de aarde nooit meer zal vernietigen. Daarom redeneert hij dat als GOD zegt dat HIJ de wereld nooit meer zal vernietigen met een overstroming, HIJ daarom tegen ZIJN Woord zou ingaan als HIJ het op een andere manier zou vernietigen. Hij gelooft dat hij de geest van GOD kent.

Ik zal afwijken van het onderwerp door te zeggen dat het woord overstroming 'zondvloed' betekent. Maar hier wordt het gebruikt in de context van "verwoesting“. Daarom zal de mensheid nooit meer volledig worden vernietigd. Hier zinspeelt GOD op het evangelie van redding voor Israël dat HIJ later zou beginnen. Dit verbond van redding gaat van Noachs geslachtslijn van Sem via Abraham naar Israël en de CHRISTUS.

De Bijbel leert duidelijk dat de wereld tot een einde zal komen, daarom is een wereld zonder einde onbijbels

YESHUA spreekt duidelijk over een einde van deze wereld in dit vers.

Mat_24:14 En dit goede nieuws van het koninkrijk zal in de hele bewoonbare wereld worden verkondigd, tot een getuigenis voor allen onder de natiën; en dan komt het einde.

De volgende voorbeelden verklaren het einde van de wereld. maar ook dat het einde wordt geassocieerd met vuur.

2Pe_3:7 Maar de huidige hemelen en de aarde, die van zijn woord, worden als een schat bewaard voor het vuur dat wordt bewaard voor een dag van oordeel en vernietiging van goddeloze mensen.
 2Pe_3:10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, waarin de hemelen door een luid geluid zullen voorbijgaan en de elementen door vuur zullen worden vernietigd; en de aarde en de werken daarop zullen worden verbrand.
2Pe_3:11-12 Als deze dingen dan allemaal losgelaten zijn, wat voor soort mensen moet u dan zijn in heilig gedrag en vroomheid, verwachtend en bespoedigend de komst van de dag van God, waardoor de hemelen in brand gestoken zullen worden, en de elementen vernietigd zullen worden door vuur zal wegsmelten?
Openb_20:14-15 En dood en Hades werden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede dood -- de poel des vuurs. En als iemand niet gevonden zou worden in het boek des levens, werd hij in de poel des vuurs geworpen.

Vers dat een wereld zonder einde lijkt te leren, maar onbijbels is (KJV Jesa_45:17)

In de vorige verzen waar we naar keken, staat duidelijk dat de wereld zal eindigen (door vuur). Daarom is er een conflict met KJV (Jes_45:17) die verklaart dat de wereld nooit zal eindigen. Bijgevolg zou het zorgwekkend moeten zijn voor degene die de waarheid probeert te vinden, dat er tegenstrijdigheden in de Bijbel staan. Dat zou in het bijzonder het geval zijn als men belijdt dat het Woord van GOD onfeilbaar is.

Gelukkig hebben we voor ons een tool genaamd ?Tekstuele kritiek?. Hier analyseren we een vers of woord om te zien hoe ze zich verhouden tot andere bronnen/vertalingen van hetzelfde geschrift.

De King James Bible Translations en andere hedendaagse vertalingen kwamen uit de KJV die de masoretische tekst erfde. De schriftgeleerden zouden deze documenten hebben gecorrumpeerd. We zullen daar de KJV-tekst vergelijken met andere eerdere vertalingen.

De KJV Bijbelvertalingsvergelijking:

De KJV-vertaling heeft de term "Wereld zonder einde.“. Dit botst duidelijk met de vorige verzen die beweren dat de wereld door vuur zal eindigen.

Isa_45:17 Maar Israel zal behouden worden in de HERE met een eeuwige redding: u zult niet beschaamd of verward worden in de wereld zonder einde. (KJV-vertaling)

De Septaugint en andere vertalingen vergelijking:

Deze formulering van "Wereld zonder einde” is afwezig in een van deze bijbelvertalingen. In de context van deze vertalingen wordt de redding van Israël besproken. Deze redding is voor altijd. Het is niet de redding van de wereld, want de Bijbel heeft al verklaard dat het door vuur zal eindigen.

Septuaginta (Isa_45:17) Israël wordt door de HEER verlost met een eeuwige verlossing; zij zullen zich niet schamen, noch zouden zij tot in de eeuwigheid wroeging voelen. 
De Brenton Septuaginta (Isa_45:17) Israël is gered in de Heer met een eeuwige redding: u zult niet beschaamd worden en u zult zich niet schamen voor eeuwig en altijd. 
De Hebreeuwse Wortelbijbel (Isa_45:17) Israël wordt door de Heer verlost met een eeuwig heil: zij zullen voor eeuwig niet beschaamd of beschaamd staan. 
Aramese Bijbel uit de eerste eeuw: (Isa_45:17) Israël is gered in YAHWEH met eeuwigdurende redding (Y'shua*). Je zult je niet schamen of te schande maken tot in de eeuwigheid. 
Darby (Isa_45:17) Israël zal door de HEERE verlost worden met een eeuwigdurende verlossing: gij zult niet beschaamd noch beschaamd worden, tot in de eeuwen der eeuwen.
Jong? letterlijke vertaling (Isa_45:17) Israël is gered in Jehova, een eeuwige redding! Gij schaamt u niet, noch beschaamd tot in de eeuwigheid!

Daarom kan men gemakkelijk zien dat deze uitdrukking niet voorkomt in een van de andere bijbelvertalingen die we hebben vergeleken. Men kan dit gemakkelijk afdoen als een schrijffout van de KJV-bijbelvertaling. Maar ik denk dat het niets minder is dan een vastberaden daad om te misleiden.

De christenen en anderen hadden altijd een probleem met het feit dat redding van en voor Israël is. De Bijbel is duidelijk dat redding (redding) van Israël parallel loopt met het einde van de wereld en de dag des oordeels. Er is geen derde optie. De King James Bijbel probeert duidelijk het eeuwige leven te associëren met de heidenen. maar zoals blijkt uit de andere vertalingen wordt het eeuwige leven alleen geassocieerd met Israël.

Historische achtergrond van de KJV Bijbel

Tegenwoordig is de King James Bible de standaardvertaling voor het christendom en de wereld. Overal waar men zich wendt, verklaren de voorstanders van de KJV zijn superioriteit. Vreemd genoeg zijn ook de Hebreeuwse Israëlitische culten sterke voorstanders van deze Bijbel. Het is bijna universeel de vertaling bij uitstek voor deze groepen. Maar de King James Bijbel zelf is gebaseerd op masoretische tekst.

De masoreten (masorieten) zijn groepen joodse geleerden die van rond de 3e tot de 11e eeuw in het bezit waren van een vroege compilatie van Hebreeuwse (taal)geschriften. Hoewel ze voornamelijk in Palestina begonnen, vonden ze hun weg naar Europa, Duitsland, Frankrijk, Italië en elders. Het is een bekend feit dat de Masorieten gedurende deze tijd dingen aan de geschriften toevoegden en ervan afhaalden. Voor zover de tekst heel anders is dan de tekst, zouden ze die oorspronkelijk hebben gehad.

als de wereld in brand staat, wat zal er dan gebeuren met de geredden van Israël

Wat zal er gebeuren met de geredden van Israël als de wereld wordt vernietigd? Dat is een terechte vraag om te stellen. Als GOD de wereld in vuur gaat verbranden, wat zal er dan gebeuren met alle verlosten van GOD die op dat moment in leven zullen zijn. De bijbel is daar opvallend duidelijk over. Daar lezen we vanaf in 1 Thessalonicenzen 4:16-17

1 Thessalonicenzen 4:16-17 Want de Heer zelf zal in een bevel door de stem van een aartsengel en met een trompet van God uit de hemel neerdalen, en de doden in Christus zullen als eerste opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, de overgeblevenen, samen met hen in wolken worden gegrepen, om de Heer in de lucht te ontmoeten, en zo zullen we te allen tijde bij de Heer zijn.

Dit is wat mensen de opname noemen. Het woord "Trance” verschijnt nooit in de Schriften, maar vergelijkbare Bijbelverzen laten zien dat de gelovigen in de lucht zullen worden opgenomen om de HEER te ontmoeten. Daarom maakt het niet uit of je het woord leuk vindt?Trance?, of niet. Het is een realiteit van GODS Woord.

Wereld zonder einde is onbijbels, maar de zachtmoedigen zullen de aarde beërven

De Bijbel heeft nooit gezegd of afgeleid dat deze wereld nooit zal eindigen. Dat hebben we eerder meegemaakt. HIJ zegt zelfs dat het zal eindigen met vuur. De HEER verklaart dat HIJ de aarde heeft geschapen om bewoond te worden, niet om onbewoond te zijn. (Isa_45:18) het volgende couplet na (Isa_45:17) het vers dat we bestuderen.

(Isa_45:18) Want zo zegt de HEER, die de hemel maakt, deze God, die de aarde maakt en maakt; hij scheidde het, hij maakte het niet leeg, maar hij vormde het om in te wonen; Ik ben de HEER, en er is niemand anders.

Wie gaat de opnieuw gecreëerde hemelen en aarde bewonen? Het is niemand minder dan Israël. Dit is waar we over lezen in vers 17 van Jes_45:17 van het andere niet-KJV-vertalingen. Om die reden kan de Bijbel het volgende verklaren:

(Isa_45:17) Israël wordt door de HEER verlost met een eeuwige verlossing; zij zullen zich niet schamen, noch zouden zij tot in de eeuwigheid wroeging voelen.

Als je er niet van overtuigd bent dat de aarde na verbranding bewoond zal zijn, laten de volgende verzen zien hoe GOD dit bereikt.

(Openb_21:5) En Hij, die op de troon zit, zei: Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zegt tegen mij: Schrijf! want deze woorden zijn waar en betrouwbaar. 
Isa_66:22 Want op welke wijze de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die voor mij wachten, spreekt de HEER, zo zal ik uw zaad en uw naam bevestigen.

GOD zal daarom deze wereld herscheppen nadat hij haar met vuur heeft gereinigd. HIJ zal het op dezelfde manier doen als HIJ het gemaakt heeft. Door het in het leven te roepen.

Gevolgtrekking:

Aan het einde hebben we gezien dat de Masoreten en de King James-vertaling de tekst willekeurig veranderden Isa_45:17 om de focus af te leiden van Israëls eeuwige redding en de 'Wereld zonder einde' erbij te betrekken. uitdrukking. Ik laat de lezer over om tot zijn eigen conclusie te komen, als hij die nog niet heeft.

Dit maakt deel uit van een reeks essays die ik schrijf om de corruptie van de King James Bijbel aan het licht te brengen. Uit mijn studies kan ik bijna bevestigen dat deze Bijbel gedeeltelijk de reden kan zijn waarom Israël niet weet wie ze vandaag zijn en waarom ze in hun ongeloof en gedegenereerde toestand blijven.

Maar het is interessant. De Hebreeuwse Israëlitische gemeenschap omarmt en zingt de lof van de KJV-bijbel, dus geen wonder waarom ze zo gedegenereerd zijn? Is het niet duidelijk dat ze het woord van GOD en ZIJN PERSOON haten?

EINDTIJD POLITIEK

De mythe van 10 verloren stammen van Israël

Volg en vind ons leuk:
Speld delen
3 gedachte over “A world without end is Unbiblical”
 1. Vind je het erg als ik een paar van je berichten citeer zolang
  Ik geef krediet en bronnen terug naar uw site? Mijn website bevindt zich in exact dezelfde niche als die van jou en mij
  gebruikers zouden zeker baat hebben bij een deel van de informatie die u verstrekt
  hier. Laat me alsjeblieft weten of je dit goed vindt. Heel erg bedankt!

 2. Ik weet niet meer zeker waar je je krijgt
  info, hoe goed onderwerp ook. Ik moet een tijdje doorbrengen
  meer leren of meer uitzoeken. Bedankt voor de geweldige informatie die ik vroeger had
  op zoek zijn naar deze info voor mijn missie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

RSS
Volg per e-mail
YouTube
Pinterest
Instagram
nl_NLDutch